Statuten en oprichtingsakte

De ondergetekenden,

Aerts Jean, Steenweg op Sevendonk 110, 2360 Oud-Turnhout
Van Gool Vincent , Beyntel 1, 2360 Oud-Turnhout
Roes Gunter, Steenweg op Sevendonk 95, 2360 Oud-Turnhout
Colette Van Loy, Nederrij 64a, 2200 Herentals
verklaren bij deze akte een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de wet van 27 juni 1921 en alle wetswijzigingen nadien (hierna de “VZW-wet genoemd”)met de hierna volgende statuten.

Naam – Zetel – Doel – Duur
Artikel 1: De vereniging draagt de naam “Fruitfeesten Oud-Turnhout”. Deze naam moet steeds door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of de afkorting “VZW”, of in het Frans “association sans but lucratif” of de afkorting “ASBL”, worden voorafgegaan of gevolgd. De vereniging behoudt zich het recht voor om in al de akten, facturen, aankondigingen, uitgaven en andere stukken, uitgaande van de vereniging eventueel de verkorte benaming “vzw FFOT ” te gebruiken.

Artikel 2: De vereniging is gevestigd te 2360 Oud-Turnhout, Steenweg op Sevendonk 110. De vereniging ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Turnhout. Alle stukken voorgeschreven door de VZW-wet worden neergelegd in het dossier bijgehouden op de griffie van de rechtbank van koophandel van het voornoemd gerechtelijk arrondissement.

Artikel 3: De vereniging stelt zich tot doel: het organiseren van evenementen ter bevordering van het meer eten en genieten van fruit, bijkomend de fruitteelt van de Noorder Kempen en hun streekproducten meer kenbaar te maken bij het groot publiek! De vereniging stelt zich tevens tot doel educatief te zijn over fruit en de fruitteelt en dit naar alle leeftijdsgroepen! De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: a. promotie en publicaties ; b. het organiseren van evenementen zoals oogstfeesten, lentefeesten, bloesemfeesten; c. vertegenwoordigingen op diverse activiteiten;
De vereniging kan hiervoor algemeen alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van het doel rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen. De vereniging kan ter uitvoering van wat hierboven bepaald is, onder meer alle eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel aanwerven, vrijwilligers aanstellen, rechtsgeldige overeenkomsten sluiten, fondsen inzamelen, kortom alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel rechtvaardigen. In het kader van het realiseren van haar doel, kan de vereniging zelfs daden van koophandel stellen. In hoofde van personeel en vrijwilligers zal de vereniging steeds voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Artikel 4: De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Lidmaatschap
Artikel 5: De vereniging bestaat uit bestuursleden, ook genoemd de raad van bestuur en toegetreden leden, verder genoemd de leden . De vereniging telt tenminste drie bestuursleden. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de bestuursleden en niet aan de leden. De leden hebben enkel de rechten en verplichtingen hen toebedeeld door deze statuten. De statutaire bepalingen dienaangaande kunnen zonder consultatie of akkoord van de leden worden gewijzigd.

Artikel 6: Als lid kan tot de vereniging toetreden, iedere natuurlijke of rechtspersoon die door de raad van bestuur als zodanig wordt aanvaard. De raad van bestuur zal zich bij het nemen van haar beslissing houden aan de voorschriften, zoals die desgevallend zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement. Als toegetreden lid kunnen tot de vereniging toetreden, iedere natuurlijke of rechtspersoon die door de raad van bestuur als zodanig wordt aanvaard omwille van de band die deze persoon met de vereniging heeft. De raad van bestuur zal zich bij het nemen van haar beslissing houden aan de voorschriften, zoals die desgevallend zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement. Verzoeken om toetreding dienen uitsluitend schriftelijk aan de raad van bestuur te worden gericht, onder vermelding van naam, voornamen en adres of indien het een rechtspersoon betreft naam, rechtsvorm en adres van de maatschappelijke zetel van de verzoeker en onder vermelding van de elementen waarom de verzoeker meent in aanmerking te komen als lid of toegetreden lid. De raad van bestuur beslist omtrent de al dan niet toelating tot de vereniging uiterlijk één maand nadat het verzoek hem heeft bereikt en geeft hieromtrent schriftelijk bericht aan de verzoeker. Indien hij de toetreding van een kandidaat-lid weigert, moet hij zijn motivering kenbaar maken aan de verzoeker. Tegen deze beslissing van weigering is geen enkel beroep mogelijk!.

Artikel 7: Het jaarlijks lidgeld voor toetredende leden is vastgesteld op 120 euro. Een bestuurslid betaalt zelf geen lidgeld tenzij het een fruitteler is en dus economisch belang heeft bij de activiteiten van de vereniging! Sympathiserende leden betalen ook lidgeld! Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd bij het begin van het boekjaar op basis van de index van de consumptieprijzen. Basisindex is deze van de maand juni 2016, de maand van oprichting. De nieuwe index is deze van de maand december, voorafgaand aan de aanpassing. De algemene vergadering bepaalt binnen voormelde grens, jaarlijks en op voorstel van de raad van bestuur, het lidgeld. Het jaarlijks lidgeld voor de toegetreden leden wordt bepaald door de raad van bestuur.

Artikel 8: De leden en toegetreden leden van de vereniging zijn verplicht:
a. de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging alsook de besluiten van haar organen na te leven;
b. de belangen van de vereniging of één van haar organen niet te schaden;

Artikel 9: Elk lid of toegetreden lid kan ten allen tijde ontslag nemen uit de vereniging mits het opsturen van een aangetekend schrijven aan de raad van bestuur. Een lid kan slechts worden uitgesloten door de algemene vergadering en met een meerderheid van twee derden van de stemmen. In afwachting van de beslissing omtrent de uitsluiting van een lid, kan de raad van bestuur het lidmaatschap schorsen van de persoon als:
a. die de verplichtingen, opgelegd aan de leden in artikel 8, op ernstige wijze schendt;
b. die, ondanks schriftelijke aanmaning, in gebreke blijft zijn financiële en/of administratieve verplichtingen tegenover de vereniging na te komen;
De schorsing zal per aangetekende brief worden meegedeeld aan het betrokken lid. Zij kan maximaal zes weken duren, binnen welke termijn de algemene vergadering moet bijeenkomen om over de uitsluiting te beslissen. Op deze bijeenkomst van de algemene vergadering behoudt het betrokken lid al zijn lidmaatschapsrechten. Besluit de algemene vergadering niet tot uitsluiting over te gaan, dan vervalt van rechtswege de schorsing van het lid en wordt deze geacht nooit te hebben plaatsgehad. De raad van bestuur beslist soeverein over de uitsluiting of schorsing van een toegetreden lid, zonder zijn beslissing te moeten motiveren. Het lidmaatschap van een lid of een toegetreden lid eindigt automatisch door het overlijden van de natuurlijke persoon, of ingeval van een rechtspersoon, door haar ontbinding, fusie, splitsing of faillissement. Ontslagnemende of uitgesloten leden of toegetreden leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging en kunnen nooit teruggave of vergoeding vorderen van gestorte bijdragen of gedane inbrengen.

III Raad van Bestuur
Artikel 10: De vereniging wordt in aanvang bestuurd door een raad van bestuur van 4 bestuurders, allen lid van de vereniging! De bestuurders handelen als een college. Zij worden benoemd door de algemene vergadering en zijn ten allen tijde door deze afzetbaar of herbenoembaar. Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit, tenzij de algemene vergadering anders zou bepalen. Zij hebben wel recht op de onkostenvergoeding!

Artikel 11: De bestuurders worden benoemd voor een termijn van vier jaar en zijn opnieuw verkiesbaar. Zo door vrijwillig ontslag, verstrijken van termijn of afzetting, het aantal bestuurders is teruggevallen tot onder het wettelijk minimum, dan blijven de bestuurders in functie totdat in hun vervanging is voorzien.

Artikel 12:
a. de raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter, eventueel één of meer ondervoorzitters, een secretaris en een penningmeester. De voorzitter of de secretaris roepen de raad bijeen. De voorzitter zit de vergadering voor. In geval van zijn afwezigheid wordt hij vervangen door de oudste aanwezige ondervoorzitter of, bij gebrek aan ondervoorzitter door de oudste aanwezige bestuurder.
b. de raad kan slechts geldig beslissen indien tenminste de helft van de bestuurders aanwezig is. Indien dit quotum niet is bereikt, kan een nieuwe raad worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid (=de helft plus één, onthoudingen worden niet meegeteld)van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van degene die hem vervangt, doorslaggevend.
c. iedere bestuurder kan op een schriftelijke wijze volmacht geven aan een andere bestuurder om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen.
d. De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie. De regels opgenomen onder de punten a. tot c. hierboven zijn van overeenkomstige toepassing.
e. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vereniging zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Dit schriftelijk akkoord kan meegedeeld worden per brief, per telegram of telefax. Deze procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening.
f. van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de secretaris en ingeschreven in een daartoe bestemd register. De uittreksels die moeten worden voorgelegd en al de andere akten, worden geldig ondertekend door de secretaris of een bestuurder.

Artikel 13:
a. de raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van deze die door de wet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. De raad kan zelfs daden van beschikking stellen met inbegrip van, onder meer, het vervreemden, zelfs om niet, van roerende of onroerende goederen, het hypothekeren, het lenen en uitlenen, alle handels- en bankverrichtingen, het opheffen van hypotheken,…
b. ten aanzien van derden is de vereniging slechts geldig verbonden door de gezamenlijke handtekening van de twee afgevaardigd bestuurders. Deze bestuurders die namens de raad van bestuur optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.
c. de raad van bestuur kan voor bepaalde handelingen en taken, en voor daden van dagelijks bestuur, zijn bevoegdheid overdragen aan een dagelijks bestuur, aan één of meer bestuurders of zelfs aan een andere persoon, al dan niet lid van de vereniging. De duur waarvoor deze bevoegdheidsdelegatie plaatsgrijpt kan niet langer zijn dan vier jaar en het mandaat kan ten alle tijde met onmiddellijk ingang worden ingetrokken door de raad van bestuur. Wanneer meer dan één persoon met het dagelijks bestuur wordt belast, wordt de vereniging in al haar handelingen van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door één persoon belast met het dagelijks bestuur, die geen bewijs van een voorafgaand besluit onder hen moet leveren.
d. de bevoegdheid om de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen voor welbepaalde handelingen of aktes kan door de raad van bestuur bij eenvoudig besluit worden opgedragen een één of meer personen, al dan niet bestuurder, die, desgevallend, gezamenlijk optreden. De bevoegdheid van de bovengenoemde perso(o)n(en) wordt precies afgebakend door de raad van bestuur, die eveneens de duur van het mandaat bepaalt. Het mandaat kan ten alle tijde met onmiddellijk ingang door de raad van bestuur worden ingetrokken.
e. de algemene vergadering beslist over het door de raad van bestuur voorgestelde Huishoudelijk Reglement. Wijzigingen aan het Huishoudelijk Reglement kunnen worden opgesteld door de raad van bestuur, doch dienen ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de algemene vergadering. Bij dit Huishoudelijk Reglement mogen, zonder strijdig te zijn met de bindende voorschriften van de wet of van de statuten, alle maatregelen worden getroffen in verband met de toepassing van de statuten en de regeling van de maatschappelijke zaken in het algemeen, en kan aan de leden of hun rechtverkrijgenden alles worden opgelegd wat in het belang van de vereniging wordt geacht.

Algemene vergadering
Artikel 14: De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden. Wanneer zij dit wensen, kunnen ook toegetreden leden aanwezig zijn, doch zij bezitten uitsluitend een raadgevend stemrecht. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of door de oudste aanwezige ondervoorzitter, of bij afwezigheid van voornoemde personen, door de oudste aanwezige bestuurder. Een lid kan zich door een ander lid laten vertegenwoordigen. Elk lid kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen. Elk lid beschikt over één stem op de algemene vergadering.

Artikel 15: De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor
a. het wijzigen van de statuten;
b. het benoemen en afzetten van de bestuurders;
c. desgevallend, de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
d. de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
e. het goedkeuren van de begrotingen en rekeningen;
f. het vrijwillig ontbinden van de vereniging;
g. het uitsluiten van een lid;
h. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk; en
i. alle gevallen waarin onderhavige statuten dat vereisen.

Artikel 16:
a. de algemene vergadering wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen telkens als het doel of het belang van de vereniging zulks vereist en moet worden bijeengeroepen telkens wanneer een vijfde van de leden er om vraagt. Zij moet ten minste éénmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en de begrotingen van het volgend jaar, op een door de raad van bestuur te bepalen plaats en datum, die voor 30 juni van dat jaar valt.
b. alle leden en toegetreden leden worden minstens acht dagen voor de algemene vergadering bij gewone brief uitgenodigd op de algemene vergadering. De uitnodiging wordt ondertekend door de voorzitter of de secretaris. Ze vermeldt dag, uur en plaats van de algemene vergadering.
c. de oproeping bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de raad van bestuur. De algemene vergadering kan op geldige wijze een beslissing nemen over punten die niet op de agenda vermeld staan op voorwaarde dat alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Artikel 17:
a. inzake aangelegenheden, andere dan deze vermeld in punt b. hieronder worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
b. in geval van uitsluiting van een lid, van wijziging van de statuten of van ontbinding van de vereniging, zal de in de wet voorgeschreven procedure worden nageleefd.

Artikel 18: Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de secretaris of een bestuurder, en ze worden opgenomen in een bijzonder register. Uittreksels daarvan worden ondertekend door de secretaris of een bestuurder.
Titel V Inzagerecht leden en derden

Artikel 19: Derden die van een belang doen blijken en de leden van de vereniging, hebben het recht om inzage en/of afschrift van de notulen van de algemene vergadering te vragen.

Begrotingen –Rekeningen
Artikel 20:
a. het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.
b. de raad van bestuur bereidt de rekeningen en begrotingen voor en legt ze ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Na goedkeuring van de jaarrekening en begroting spreekt de algemene vergadering zich, bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting aan de bestuurders en, desgevallend, de commissaris.
c. de raad van bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening en de overige in de VZW-wet vermelde stukken binnen de dertig dagen na goedkeuring worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, of indien de wet dit vereist, bij de Nationale Bank van België.

Ontbinding – Vereffening
Artikel 21: Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten, op de wijze zoals bepaald in de wet. In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan de rechtbank, een of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid, alsmede de vereffeningsvoorwaarden.

Artikel 22: In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan een vereniging dewelke een gelijkaardig doel nastreeft. De algemene vergadering die tot de ontbinding besluit zal aanduiden aan welke vereniging het vereffeningssaldo wordt overgedragen.

Artikel 23: Voor alles wat in deze statuten is geregeld, is de wet van 27 juni 1921, of de wetgeving nadien die deze wet zou vervangen of aanvullen, ook na de oprichting van de vereniging van toepassing. Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld gelden eveneens de algemene wettelijke bepalingen, het huishoudelijk reglement en de plaatselijke gebruiken.

OVERGANGSBEPALINGEN
1. Afsluiting van het eerste boekjaar Het eerste boekjaar loopt van de dag van oprichting tot 31 december van het jaar van oprichting.
2. Datum van de eerste jaarvergadering
De eerste jaarvergadering zal worden gehouden op 21 juni 2017 als EERSTE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING. De partijen komen bijeen in een eerste buitengewone algemene vergadering en treffen eenparig de volgende besluiten:
a) wordt tot de functie van afgevaardigd bestuurder benoemd : Jean Aerts, Steenweg op Sevendonk 110, 2360 Oud-Turnhout.
b) de opdracht van de afgevaardigd bestuurder zal een einde nemen onmiddellijk na de jaarvergadering van aanvaarding of toekenning van zijn/haar ontslag!
c) de opdracht van de afgevaardigd bestuurder is onbezoldigd .
d) De volgende verbintenissen werden in naam en voor rekening van de vereniging in oprichting aangegaan : opening van een bankrekening met het nummer:
De algemene vergadering verklaart uitdrukkelijk deze verbintenissen over te nemen, zodat de vereniging wordt geacht deze vanaf hun ontstaan te zijn aangegaan.
Opgemaakt in twee exemplaren en met eenparigheid van stemmen aanvaard op de stichtingsvergadering, gehouden te Oud-Turnhout op 30 juni 2016

Ondergetekend:
Jean Aerts
Vincent Van Gool
Gunter Roes
Colette Van Loy